portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk

Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117

Berit Tennbakk begynte som partner i THEMA Consulting Group i 2010. Hun er ekspert i samfunnsøkonomisk analyse, generell energimarkedsanalyse og i analyser av kraftmarkedet spesielt. I den senere tiden har hun blant annet arbeidet med analyser av kapasitetsmekanismer, forsyningssikkerhet, energieffektivisering, og EUs marked for CO2-kvoter (EU ETS). Berit har over 20 års erfaring med energimarkedsanalyser fra Econ Pöyry og ECON Analyse, Statoil og SNF (NHH). Karrieren startet på slutten av 80-tallet med prosjektet som la grunnlaget for dereguleringen av det norske kraftmarkedet i 1991. Berit har gjennomført og ledet prosjekter for myndigheter, interesseorganisasjoner, energiselskaper og systemoperatører i Norden og Europa, og hatt en rekke lederoppgaver i sin karriere. Hennes spesialområder omfatter samfunnsøkonomiske analyser av rammebetingelser og politikk, herunder klimapolitikk og støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering; utforming av virkemidler, markedsdesign og reguleringer; scenarioanalyser og markedsanalyser av kraftmarkedet, sertifikatmarkedet og kvotemarkedet; samt analyser av kull- og gassmarkedene.

Berit har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med spesialisering innenfor spillteori og næringsøkonomi.

Må nesten nullenergibygg ha lokal energiproduksjon? »

Bygningsenergidirektivet krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra 2020. Byggene skal i stor grad forsynes med fornybar energi, gjerne produsert lokalt. Betyr det at alle fremtidens bygg må ha, eller legges til rette for, lokal energiforsyning? 

Om priseffekter av utenlandskabler »

I DN 16. februar påstår Hogne Hongset at THEMA underslår priseffektene av nye kraftkabler og at vi tilpasser resultatene av analysene våre til oppdragsgivers behov. Vi tilbakeviser dette i et innlegg i DN i dag. Les et litt lengre svar på Hongsets påstander.

Er det på tide å fase ut subsidier til moden fornybar kraftproduksjon? »

Subsidier til fornybar kraftproduksjon skal redusere kostnadene og gjøre nye teknologier konkurransedyktige i markedet. Mange hevder nå at vindkraft og solkraft er modne teknologier. Betyr det at det er på tide å slutte å subsidiere sol og vind?

Rapport for EU-kommisjonen: Felles rammer for kapasitetsmekanismer »

Nasjonale kapasitetsmekanismer kan undergrave handel og effektiv ressursutnyttelse i det indre markedet. Kan det utformes felles rammer som legger bedre til rette for effektiv utenlandsk deltakelse? Rapporten er underlag til EUs vinterpakke. 

Elsertifikatsystemet svekker biovarmens konkurranseposisjon »

Fornybar kraftproduksjon og produksjon av fornybar varme er omfattet av virkemidler som bygger på helt ulike prinsipper. Spørsmålet er om de samlede rammebetingelsene påvirker konkurranseforholdene på en uheldig måte. Vår analyse viser at elsertifikatordningen har en utilsiktet negativ virkning på incentivene til å investere i biovarmeanlegg.

Elsertifikatordningen svekker incentivene til å investere i bioenergi »

Elsertifikatsystemet skjermer investorene i vind og vann mot fallende kraftpriser. Varmeproduksjon basert på bioenergi skjermes derimot ikke. Det har svekket incentivene for å bygge biobasert fjernvarme i Norge.

Kan et marked for lokal fleksibilitet gi lavere nettinvesteringer? »

Nettselskapene står overfor betydelige investeringer. Økt lokal fleksibilitet fra nettkundene kan redusere investeringsbehovet. Spørsmålet er om lokal fleksibilitet kan stimuleres gjennom en markedsløsning. 

THEMA bistår EU-kommisjonens arbeid med markedsdesign »

Innføringen av EUs Energiunion er et prioritert politikkområde for den sittende Europakommisjonen. I løpet av året skal EU-kommisjonen legge fram forslag til forbedringer i kraftmarkedets markedsdesign, dvs. utformingen og reguleringen av kraftmarkedet. THEMA leder et av prosjektene som skal bistå kommisjonen i dette arbeidet. 

Forslag til ny vurdering av KILE-satser for husholdningene »

For å gi incentiver til et fornuftig nivå på leveringssikkerheten, blir nettselskapene straffet økonomisk når det oppstår avbrudd. Straffen er basert på den estimerte kostnaden som avbruddet påfører de berørte nettkundene, de såkalte KILE-satsene. 

EU financial regulations affect fewer than anticipated »

European legislation to counter risks in the financial sector is spilling over to energy derivative trading.