portrettbilde, forfatter

Håkon Taule

Partner
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400

Håkon Taule har mer enn 20 års erfaring fra konsulentbransjen. Før han var med på å starte THEMA i 2010, har han arbeidet i Price Waterhouse/IKO, Innovation Strategic Consulting og ECON. Håkon jobber med brede omverdensanalyser, scenarier og strategisk rådgivning for eiere, selskapsstyrer og med ledergrupper på konsern- og forretningsområdenivå. Han har arbeidet med prosjekter for en rekke bransjer, men i de senere årene spesielt med problemstillinger knyttet til kraftbransjen i Nord-Europa for både myndigheter og selskaper. Hans spesialområder omfatter energipolitikk, scenarioanalyser, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, restrukturering og corporate governance.

Håkon er utdannet MSc i International Business and Economics fra Copenhagen Business School og HEC, Paris.

THEMA@Europower: Må kutte i investeringsplanene »

Fra Europower 01.06.16: Kraftbransjen får en stadig dårligere kontantstrøm samtidig som investeringsplanene øker sterkt i årene som kommer. Bransjen må realitetsorientere og senke investeringsambisjonene.

Ringvirkninger av investeringer i kraftnettet »

I en tid med redusert aktivitet og nedbemanning i andre næringer øker aktivitetene i kraftselskapene. I tillegg til at selskapene bygger ut ny kraftproduksjon, skal kraftselskapene investere historisk mye i nettet de neste ti årene. 

THEMA@Europower: Statnett-investeringer gir 28.000 årsverk »

Fra Europower 03.11.15: En rapport fra Thema Consulting Group viser at Statnetts planlagte investeringsløft for strømnettet frem til 2025 kan skape nesten 28 000 årsverk i Norge. Det var noe av det konsernsjef Auke Lont løftet frem under åpningen av Statnetts høstkonferanse 3.nov.2015

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region sør »

De største investeringsplanene i Region sør er et resultat av at regionen i stor grad påvirkes av kraftsituasjonen i de tilliggende regionene, og at det er mye transitt av kraft igjennom regionen fra vest til øst. I tillegg er det fire mellomlandsforbindelser mot Danmark og Nederland fra Region sør, noe som gir flaskehalser både mot […]

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region Vest »

Behovene for nettutbygging på Vestlandet er i hovedsak knyttet til følgende områder: Svak for-syningssikkerhet, sterk befolkningsvekst i byområdene, utbygging av ny fornybar kraft i regionen, utviklingen i industri og petroleumsvirksomheter og alder på eksisterende nettanlegg.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med fratmida - Region øst »

Region øst er samlet sett en region med kraftunderskudd, og det største underskuddet er i de mest folkerike områdene ved Oslofjorden. Videre er kraftnettet i regionen gjennomgående av en høy alder, og tiltak må settes i verk for å opprettholde kapasisteten.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region midt »

Den viktigste utfordringen i kraftsystemet er knyttet til kraftunderskuddet i regionen, da spesielt i Møre og Romsdal. Kraftunderskuddet innenfor flaskehalsene har vært opp til 8 TWh de siste årene. Det er begrenset potensial for ny vannkraft i regionen, og ingen utsikter til å øke magasinkapasiteten.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida - Region nord »

De nordligste områdene, Lofoten og Vesterålen, Troms og Finnmark, har redusert forsyningssikkerhet på vinterstid med dagens forbruk. Området er sårbart for feil i sentralnettet til tross for utstrakt bruk av systemvern. I Nordland er det kraftoverskudd hele året, og nettkapasiteten begrensende for hvor mye ny kraft som kan bygges ut i fylket.

Høyspentmaster på gul åker

På nett med framtida »

Norge står foran et tiår med store investeringer i kraftsystemet. Kraftnettet er en kritisk infrastruktur for all økonomisk aktivitet. Hvorfor og hvordan vi bygger ut kraftnettet, er derfor viktig for velstands- og velferdsutviklingen i det norske samfunnet.

Himmel med skyer

De vanskelige eierutfordringene »

Kraftbransjen står nå foran en fase med store investeringer, der en stor andel må gjennomføres for å opprettholde forsyningssikkerheten. Eier får dermed en utfordring med å sikre tilstrekkelig kapital i selskapene.